Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletes tájékoztatása az AGRI CS Magyarország Kft. által végzett adatkezelésekről. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

A személyes adatokkal kapcsolatos alapfogalmakat és a vonatkozó jogszabályokat itt megismerheti.

 

Az AGRI CS Magyarország Kft. elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.).

 

A honlap üzemeltetője és az adatkezelő: AGRI CS Magyarország Kft. (székhely: 2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a; levelezési cím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1.)

 

Személyes adatok az AGRI CS Magyarország Kft.-ben

 

 1. Az AGRI CS Magyarország Kft., mint adatkezelő

Az AGRI CS Magyarország Kft. üzleti alaptevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, személyes adatokat elsősorban abból a célból kezelünk, hogy szolgáltatásainkat a jogszabályoknak megfelelően nyújthassuk Önnek, illetve kapcsolatot tudjunk tartani Önnel.

 

 1. Az AGRI CS Magyarország Kft.-vel kötött szerződések előkészítése és teljesítése körében felmerülő adatkezelések

Ahhoz, hogy az AGRI CS Magyarország Kft. Önnel, mint mezőgazdasági őstermelővel vagy egyéni vállalkozóval szerződést köthessen, a szerződés előkészítése, papír alapon, vagy elektronikus úton történő megkötése, teljesítése, papír alapú, és/vagy elektronikus számla kiállítása, a teljesítés ellenőrzése, esetleges kikényszerítése és személyes, papír alapú, és/vagy elektronikus kapcsolattartás, illetve egyéb tájékoztatás (például: árajánlat, számlaegyenleg, fizetési emlékeztető, felszólítás, stb.) céljából szükségünk van bizonyos személyes adatokra Önről.

Abban az esetben, ha az AGRI CS Magyarország Kft. szerződéses partnere nem mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó, hanem gazdasági társaság, abban az esetben is a szerződés előkészítése és teljesítése (teljesítés ellenőrzése) céljából szükségessé válik az AGRI CS Magyarország Kft.-vel szerződést kötő cég munkatársainak vagy képviselőinek, alvállalkozóinak, egyéb közreműködői személyes adatainak kezelése is.

A kezelt adatok körét minden esetben az adott szerződés egyedi sajátosságai határozzák meg, de általánosságban elmondható, hogy ezekben az esetekben Önről a nevét, lakcímét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, adószámát, valamint a szerződés formanyomtatványán szereplő további adatokat kezeljük (pl. őstermelői, illetve vállalkozási igazolvány száma, családi gazdaság esetén bizonyos családtagok adatai, szerződéses tanúk adatai, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága; pénzforgalmi jelzőszám, termék adatai).

Az adatkezelésünk jogalapja ezekben az esetekben részint jogszabályi kötelezettség teljesítése okán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, részint a szerződés teljesítése (ellenőrzése, esetlegesen a teljesítés kikényszerítése) vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), illetőleg adott esetben pedig az adatkezelő jogos érdeke alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az AGRI CS Magyarország Kft. a papír alapon és elektronikusan tárolt szerződéses adatokat a polgári jogi általános elévülési idő leteltéig, azaz alapesetben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint a követelés esedékessé válásától számított 5 évig őrzi, illetőleg amennyiben jogszabályi rendelkezések a fentieknél hosszabb őrzési határidőt határoznak meg, úgy ezen határidő lejárta (pl. a számviteli jogszabályok szerint bizonylatok őrzési ideje a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőtől számított 8 év, adózásra vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezések alapján a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség körében az ezek megállapításához kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított tíz év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni, további kivétel lehet ez alól a bűncselekménnyel okozott kár is, amelyeknél az adatkezelő a bűncselekmények büntethetősége elévülése idejéig jogosult őrzésre).

Amennyiben Ön és az adatkezelő között folyamatos üzleti kapcsolat áll fenn, vagy létesül, úgy az adatkezelővel jelenleg hatályban lévő, illetve ezt követően bármilyen jogcímen megkötendő (szolgáltatási, adásvételi, vállalkozási, biztosítéki célú és egyéb) szerződések vonatkozásában megadott, papír alapon és/vagy elektronikusan tárolt szerződéses adatokat az adatkezelő a fentiekben írtak és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, az ott írt határidőig kezeli.

 

 1. Őrzésbiztonsági célú adatkezelések

Az AGRI CS Magyarország Kft. telephelyeit kamera- és beléptető rendszer védi (a továbbiakban: rendszer), amelyre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései adnak lehetőséget. A rendszer elemeinek telepítése és üzemeltetése a szükségesség és arányosság elvére figyelemmel történik. Az elektronikus megfigyelőrendszert az AGRI CS Magyarország Kft. által őrzés-védelem ellátásával megbízott gazdasági társaság üzemelteti.

Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 3 munkanapig őrzik a képfelvételeket az őrző-védő cég rendszereinek szerverein. A rendszer által rögzített képfelvételeket csak a felvételen szereplő érintett személy, vagy annak meghatalmazottja, a portaszolgálatot ellátó gazdasági társaság szolgálatban lévő munkavállalója, a számítógépes rendszer üzemeltetésért felelős munkavállalók, az AGRI CS Magyarország Kft. ügyvezetése és az általuk meghatalmazott személyek, adott fióktelep kijelölt vezetője, amennyiben raktárban elhelyezett kameráról van szó, úgy az ott munkát végző raktáros, ill. értékesítő munkatárs, illetve jogsértés gyanúja esetén az adatkezelő jogi képviselője, feltételezett jogsértés tekintetében kompetens munkavállaló (pl.: munka-, tűz és környezetvédelmi vezető, HR munkatárs), illetve hatósági eljárás esetén az illetékes hatóság munkatársai ismerhetik meg.

A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, a felvételek felhasználásának lehetséges céljai:

A felvételek visszanézésére kizárólag a AGRI CS Magyarország Kft. ügyvezetése, illetve az érintett fióktelep szervezeti egységének vezetője, vagy az adatvédelmi felelős) jogosult, indokolt esetben és dokumentált módon.

A felvételek felhasználásának célja az AGRI CS Magyarország Kft. székhelyén és fióktelepein tárolt értékek és adatok védelme (vagyonvédelem).

Indokolt esetben Ön a felvétel tárolása időtartamán belül kérheti, hogy az Önről készült felvételt ne töröljük. Ön jogosult továbbá az adatvédelmi felelőshöz fordulni, amennyiben a biztonság érdekében működtetett elektronikus megfigyelőrendszer működése álláspontja szerint az emberi méltóságát sérti.

A megfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok a beléptető rendszerre is értelemszerűen irányadók, mivel ebben az esetben a belépési és mozgásadatok is személyes adatnak minősülnek, amelyet az őrzés-védelemmel megbízott szolgáltató az Ön távozását követő 24 óráig őriz meg.

Az őrzésbiztonsági célú adatkezelésekről az AGRI CS Magyarország Kft. székhelye és fióktelepei belépési pontjain/ügyfélterében részletes tájékoztató érhető el az Önök számára.

 

 1. Az AGRI CS Magyarország Kft. honlapjain történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az AGRI CS Magyarország Kft. honlapján a látogatóknak lehetősége van hírlevelekre feliratkozni (illetve leiratkozni).

Az AGRI CS Magyarország Kft. a hírlevélre feliratkozók hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalapon, hírlevél-küldés céljából kezeli a feliratkozók által megadott e-mail címet.

Kérjük, hogy feliratkozás előtt jelen Tájékoztatót figyelmesen olvassák el, és hozzájárulásukat ezt követően, a jelölőnégyzet bejelölésével adják meg.

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges. A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.

E célból megadott adatait önkéntesen megadott hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Feliratkozását az alábbi linkre kattintással, bármikor korlátozás mentesen, indokolás nélkül, ingyenesen meg tudja szüntetni, ezt követően az AGRI CS Magyarország Kft. a hírlevélküldést beszünteti, megadott e-mail címét pedig törli: leiratkozas@agrics.hu

 

 1. Álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az AGRI CS Magyarország Kft. az álláshirdetésre jelentkezők a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján a hozzá közvetlenül, vagy a megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat ellátó munkaerő közvetítő partneren keresztül beérkezett önéletrajzokban és csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencia és egyéb dokumentumok) szereplő személyes adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából az AGRI CS Magyarország Kft. minden álláshirdetésében megadja jelen Tájékoztató elektronikus elérési útját.

Kérjük, hogy amennyiben Ön az AGRI CS Magyarország Kft. által meghirdetett állásra kíván jelentkezni, csak a pozíció betöltése kapcsán releváns személyes adatait adja meg (pl. iskolai végzettség, munkatapasztalatok) és kerülje a pozícióra való alkalmasság előzetes megítéléséhez nem feltétlenül szükséges adatok megadását (pl. életkor, lakcím, vallás).

Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok eredményéről.

Az AGRI CS Magyarország Kft. a fenti személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltéséig kezeli, a pozíció betöltéséről született döntést követően az adatokat haladéktalanul törli. Amennyiben a kiválasztási folyamat során felmerül olyan ok (pl. lehetséges későbbi együttműködés lehetősége), amely miatt indokolt lehet a további adatkezelés, az érintettet erről az AGRI CS Magyarország Kft. tájékoztatja és a további, meghatározott idejű adatkezeléshez hozzájárulását kéri.

 

 1. Üzletfejlesztési célú adatkezelések

Az AGRI CS Magyarország Kft. üzletfejlesztési tevékenysége során potenciális üzleti partnerei adatait is kezelheti, későbbi kapcsolatfelvétel céljából, névjegykártya átadásával vagy más hasonló módon kifejezett hozzájárulás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja rendelkezései szerint.

Ezekben az esetekben az AGRI CS Magyarország Kft. az érintettekkel történő első kapcsolatfelvétel során jelen Tájékoztató ismertetésével, megküldésével ill. hozzáférése biztosításával írásban is tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés részleteiről. Amennyiben üzleti együttműködés nem jön létre, az AGRI CS Magyarország Kft. az adatok további kezeléséhez külön hozzájárulást kér Öntől. Ezt követően Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy az alábbi elérhetőségen kérje adatai haladéktalan törlését:

Nagy Laura adatvédelmi felelős

Telefonszám: +36203136994

E-mail cím: laura.nagy@agrics.hu

Levelezési cím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1.

Amennyiben Ön külön nyilatkozat formájában ehhez előzetesen hozzájárult, úgy az AGRI CS Magyarország Kft. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont rendelkezései szerinti jogalapon – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján – megkeresheti Önt közvetlen üzletszerzés célját szolgáló ajánlataival, hírleveleivel, termékismertetéseivel. A megkeresés az Ön hozzájáruló nyilatkozatának megfelelően történhet postai levél útján, telefonon (sms-ben), vagy e-mail üzenet formájában. Abban az esetben, ha Ön a megkeresésekhez hozzájárulását adta, de a későbbiekben mégsem szeretne több ajánlatot, hírlevelet, termékismertetést kapni az AGRI CS Magyarország Kft.-től, a hozzájáruló nyilatkozatot Ön bármikor, korlátozás és indoklási kötelezettség nélkül, ingyenesen visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

E-mail cím: info@agrics.hu vagy laura.nagy@agrics.hu

Levelezési cím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1.

 

Közvetlen üzletszerzési célból az AGRI CS Magyarország Kft. az Ön által megadott elérhetőségi adatokat kezeli (név, cím, telefonszám, e-mail cím, postacím, IP cím, stb.) az adatkezelési cél megvalósulásának befejezéséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig.

Az AGRI CS Magyarország Kft. továbbá az Önnel fennálló üzlet kapcsolat alapján a vásárlói szokások elemzését végzi, vagy végezheti annak érdekében, hogy a partnerei, szolgáltatásait igénybe vevői igényeit, szokásait felmérve a szükségleteknek, igényeknek megfelelően alakíthassuk és fejleszthessük termékeink és szolgáltatásaink kínálatát, illetve a személyes igényeknek megfelelően kialakított egyedi tájékoztatással, ajánlatokkal szolgálhasson. A GDPR rendelet 4. cikk 4. pontja szerint a személyes adatok e célból történő kezelése profilalkotásnak minősülhet. A vásárlói szokások elemzése során a szerződő partnereink gazdálkodásának volumene és megismert sajátosságai, illetve annak alapján, hogy az adatkezelővel folytatott üzleti kapcsolat során szerződő partnereink milyen terméket/szolgáltatást mikor, milyen módon és milyen mennyiségben vesznek igénybe, továbbá milyen termékek, szolgáltatások iránt érdeklődnek, profilalkotás történik, vagy történhet. Ezek az adatok szolgálnak tájékoztatásul a termékeink és szolgáltatásaink kialakításában, fejlesztésében, valamint az ennek alapján kialakított profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések, ajánlatok célzásához, személyre szabásához használunk fel. Ez esetben az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Társaságunk jogos érdeke.

 

Fentiek szerinti elemzés hatásaként az Ön tevékenysége alapján kialakított, személyre szóló marketing üzenetekkel, hírlevelekkel az Önt valóban érintő témákban tudjuk Önt tájékoztatni, ezáltal javítva a kommunikációnk minőségét és eredményességét. Amennyiben nem ért egyet a profilalkotással, úgy tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén tevékenységének elemzését nem kezdjük meg, illetve megszakítjuk, ezáltal azonban eleshet a személyes, illetőleg egyedi igényeire szabott információktól, egyedi ajánlatoktól. A profilalkotással kapcsolatos tiltakozását bármikor, korlátozás és indoklási kötelezettség nélkül, ingyenesen az alábbi elérhetőségek bármelyikén eljuttathatja:

 • elektronikus úton az info@agrics.hu e-mailen keresztül, vagy postai úton küldött levélben a 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1. sz. alatti postacímre való megküldéssel.

 

 1. Az AGRI CS Magyarország Kft. mint munkáltató adatkezelései

Az AGRI CS Magyarország Kft. mint munkáltató kezeli a munkavállalók (és egyéb jogviszony alapján munkát végző személyek), valamint adott esetben annak szükségessége esetén a hozzátartozóik személyes adatait. A munkáltatói adatkezelésekről az érintettek külön, részletes tájékoztatást kapnak.

 

 1. További adatkezelések

Az AGRI CS Magyarország Kft. esetenként további adatkezelést is végez, pl. nyereményjátékok vagy rendezvények szervezése esetén. Ezekben az esetekben az adatok kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapvető szabályok betartásával történik azzal a kiegészítéssel, hogy az érintettek külön, eseti tájékoztatást kapnak az adott adatkezelés részleteiről.

 

 1. Kik ismerhetik meg az AGRI CS Magyarország Kft. által kezelt személyes adatokat?

Az AGRI CS Magyarország Kft. valamennyi munkatársának titoktartási kötelezettsége van. Az AGRI CS Magyarország Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy belső szabályozás és informatikai jogosultságkezelés révén biztosítsa, hogy az általa kezelt adatokat csak azon munkatársai ismerjék meg, akiknek munkaköréhez az adott személyes adat kapcsolódik, például az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait a HR terület, valamint a pozíciót meghirdető szakterület munkatársai és vezetői ismerhetik meg.

 

 1. Kiknek továbbíthatja az AGRI CS Magyarország Kft. a személyes adatokat?

Adattovábbításra alapvetően szerződés előkészítése, teljesítése, illetőleg jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor, jellemzően termék, illetve dokumentum kézbesítése, adategyetetés, szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás, hatósági megkeresés megválaszolása vagy adatszolgáltatás a közigazgatási, illetve nyomozó hatóságoknak (pl. fuvarozó, postai szolgáltató, közjegyző szolgáltatásának igénybevétele esetén, EKÁER adatszolgáltatások, rendőrhatósági megkeresések).

Az AGRI CS Magyarország Kft. a hatékonyabb munkaszervezés érdekében bizonyos tevékenységeket más szolgáltató igénybevételével végez (kiszervezés). Az AGRI CS Magyarország Kft. ezen tevékenységet végző partnereinek is továbbíthatja a kiszervezés tárgyához kapcsolódó személyes adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy az AGRI CS Magyarország Kft. az alábbi esetekben vesz igénybe további szolgáltatót, illetve az itt jelöltek szerint továbbít adatot:

Informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése: AGROTEC Magyarország Kft., AGROFERT a.s, AGROTEC a.s., HOR-SAP Kft.

Az IT rendszer üzemeltetésében közreműködő szolgáltatók az adatkezelők által elektronikusan kezelt személyes adatokat a feladatuk ellátása során, azzal összefüggésben és a szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges mértékig megismerhetik.

Weblap üzemeltető szolgáltató a tevékenysége körében megismerheti a hírlevélre feliratkozók nevét és e-mail címét, illetve az anonim felhasználó-azonosító (cookie) révén az alábbi adatokat: honlap-látogatás időpontja, felhasználó járt-e már a honlapon, és ha igen, mikor; hogy milyen honlapról érkezett a felhasználó az adatkezelő honlapjára, IP cím, ami az olyan információk azonosítására szolgál, mint az ország, állam, város. A cookie nem gyűjt olyan adatokat, mint név, e-mail cím, egyéb cím vagy számlázási adatok.

Őrzésvédelem: Genius-Partner Kft.

Őrzésvédelmet ellátó szolgáltatók a tevékenységük keretében ellátják az AGRI CS Magyarország Kft. székhelyének, központjának és fióktelepeinek őrzésvédelmét, e körben megismerhetik az adott objektumokba belépők személyes adatait (képmás, gépjármű rendszám, név, személyes okmányok egyes adatai).

Munkavédelem: IKR Agrár Kft.

Bérszámfejtés: IKR Agrár Kft.

Fogyasztóvédelmi szolgáltatás: IKR Agrár Kft.

Számviteli Szolgáltatás: AGROTEC Magyarország Kft.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás: Medicina Bajmegelőző Kft., AIMED Global Kft.

Biztosítások: KS Consulting Biztosítási Alkusz Kft., CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) az adatkezelő igénybevétele esetén postai kézbesítést végez, melynek során megismerheti a címzett szolgáltatáshoz szükséges személyes adatait (név, lakcím/székhely, esetenként telefonszám, e-mail cím, küldemény egyes adatai stb.).

Egyéb, adott egyedi ügylethez igénybe vett teljesítési segédek és közreműködők (futárszolgálatok, csomagküldő szolgáltatók, fuvarozók, speditőrök, minőségvizsgálók, beszállítók, raktárak, ügynökök, nyomda stb.) részére a szolgáltatásuk végzéséhez szükséges adatok kerülhetnek továbbításra (különösen: név, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail cím, áru adatai, ügylethez kapcsolódó speciális adatok).

Bizonyos esetekben az AGRI CS Magyarország Kft. a vele együttműködő európai közösségi jogásznak és ügyvédeknek (JUDr. Vojtech Agner, dr. Bereczk Tibor, dr. Bereczk Judit, dr. Friss Katalin) is továbbíthat személyes adatokat, például egy szerződés előkészítése, teljesítésének elősegítése körében, vagy egy esetleges jogvita során. Ebben az esetben a megbízott ügyvéd a vonatkozó jogszabályoknak (különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) megfelelően köteles az átadott adatokat kezelni.

Egyéb, jogszabályban nem szabályozott esetekben, amikor harmadik személy részére történő adattovábbítás szükségessége merül fel, a továbbításra az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről való előzetes tájékoztatást követően kerül sor.

 

 1. Adatbiztonság az AGRI CS Magyarország Kft.-nél

Az AGRI CS Magyarország Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatok kockázatarányos védettsége biztosított legyen, azaz ne következzen be az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens). Az AGRI CS Magyarország Kft. rendelkezik azokkal, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközökkel, amelyek az adatvédelmi incidensek bekövetkezésének esélyét kockázatarányosan csökkentik (vírusvédelem, informatikai határvédelem, jogosultságkezelés, operációs rendszer rendszeres frissítése stb.).

Amennyiben mindezek ellenére mégis adatvédelmi incidens következik be, az AGRI CS Magyarország Kft. rendelkezik belső adatvédelmi szabályozással, amely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletszabályok körében meghatározza az incidensek kivizsgálásának, az adatvédelmi megbízott bevonásának, az érintettek és a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósága (Hatóság) értesítésének, valamint az incidensek dokumentálásának, késedelem nélküli kezelésének módját is.

Az AGRI CS Magyarország Kft. a kiszervezett tevékenységek körében olyan partnerekkel működik együtt, akik a birtokukba jutott személyes adatok biztonságát szerződésben garantálják. A kiszervezett tevékenységet végző partnerek kiválasztásakor szempont, hogy az adatok biztonságát tekintve a partner megfelelő garanciákat nyújtson.

Az AGRI CS Magyarország Kft. a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat is szigorú fizikai biztonsági feltételek betartása mellett kezeli (ehhez kapcsolódóan lásd még az Őrzésbiztonsági célú adatkezelések c. pontot). A papír alapú dokumentumok megsemmisítése helyreállíthatatlan módon történik.

Az AGRI CS Magyarország Kft. munkatársai adatvédelmi tudatosságát adatvédelmi oktatás révén biztosítja, ezzel is elősegítve az – informatikai vagy nem informatikai jellegű – adatvédelmi incidensek megelőzését és megfelelő kezelését.

 

 1. Törléshez való jog:

Ön, jogosult arra, hogy kérésére az AGRI CS Magyarország Kft. törölje a rá vonatkozó személyes adatokat az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adat kezelése kizárólag közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A törlésre vonatkozó kérelmet az az AGRI CS Magyarország Kft. mint adatkezelő nem teljesíti, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve, ha az adatkezelésnek van más jogalapja (például: szerződés teljesítése, az az AGRI CS Magyarország Kft. jogos érdeke).

 

 1. Mit tehet, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

Az AGRI CS Magyarország Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében adatvédelmi felelőst jelölt ki, akihez személyesen fordulhatnak.

A kijelölt adatvédelmi felelős: Nagy Laura

Önnek – a Tájékoztatóban részletezettek szerint – joga van az AGRI CS Magyarország Kft-től kérni, hogy az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerhesse, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérje.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban az AGRI CS Magyarország Kft. részéről sérelem érte, Ön panaszt tehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefonszám: +36203136994

E-mail cím: laura.nagy@agrics.hu vagy info@agrics.hu

Levelezési cím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1.

Az adatvédelmi megbízott személye változhat, mely esetben az aktuális adatokat az AGRI CS Magyarország Kft. www.agrics.hu weboldalon található mindenkori Adatvédelmi tájékoztatóban tüntetjük fel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az Önnek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként tegyen az AGRI CS Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Jelen adatkezelési tájékoztatót – honlapunkon kívül – megtekintheti székhelyünk vagy bármely területi központunk őrszolgálatán, vagy kérheti képviselőinktől, hogy a tájékoztatót papír alapon bocsássa az Ön rendelkezésére.

 

AGRI CS Magyarország Kft. I Székhely: 2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a; Levelezési cím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1. I Adószám: 25915200‐2‐11