Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletes tájékoztatása az AGRI SZERVIZ Kft. által végzett adatkezelésekről. Kérjük, figyelmesesen olvassa el a tájékoztatót. A személyes adatokkal kapcsolatos alapfogalmakat és a vonatkozó jogszabályokat itt megismerheti.

Az AGRI SZERVIZ Kft. elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.).

Az AGRI SZERVIZ Kft. és anyavállalata, a cseh AGROTEC a.s. tevékenységéről bővebb információt itt talál.

Személyes adatok az AGRI SZERVIZ Kft.-ben

 1. Az AGRI SZERVIZ Kft., mint adatkezelő

Az AGRI SZERVIZ Kft. üzleti alaptevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, személyes adatokat elsősorban abból a célból kezelünk, hogy szolgáltatásinkat a jogszabályoknak megfelelően nyújthassuk Önnek, illetve kapcsolatot tudjunk tartani Önnel.

 1. Az AGRI SZERVIZ Kft.-vel kötött szerződések előkészítése és teljesítése körében felmerülő adatkezelések

Ahhoz, hogy az AGRI SZERVIZ Kft. Önnel, mint mezőgazdasági őstermelővel vagy egyéni vállalkozóval szerződést köthessen, szükségünk van bizonyos személyes adatokra Önről. Abban az esetben, ha az AGRI SZERVIZ Kft. szerződéses partnere nem mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó, hanem gazdasági társaság, a szerződés előkészítése és teljesítése (teljesítés ellenőrzése) céljából szükségessé válik az az AGRI SZERVIZ Kft.-vel szerződést kötő cég munkatársainak vagy képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatainak kezelése is.

A kezelt adatok körét minden esetben az adott szerződés egyedi sajátosságai határozzák meg, de általánosságban elmondható, hogy ezekben az esetekben Önről a nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, adóazonosító jelét, valamint a szerződés formanyomtatványán szereplő további adatokat kezeljük (pl. őstermelői igazolvány száma, családi gazdaság esetén bizonyos családtagok adatai, szerződéses tanúk adatai). Az adatkezelésünk jogalapja ezekben az esetekben részint jogszabály, részint a szerződés teljesítése (ellenőrzése, esetlegesen a teljesítés kikényszerítése). Az AGRI SZERVIZ Kft. a papír alapon és elektronikusan tárolt szerződéses adatokat a polgári jogi általános elévülési idő leteltéig, 5 évig őrzi, kivétel a számviteli jogszabályok szerint bizonylatokat, amelyek őrzési ideje 8 év.

 1. Őrzésbiztonsági célú adatkezelések

Az AGRI SZERVIZ Kft. telephelyeit kamera- és beléptető rendszer védi (a továbbiakban: rendszer), amelyre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései adnak lehetőséget. A rendszer elemeinek telepítése és üzemeltetése a szükségesség és arányosság elvére figyelemmel történik. Az AGRI SZERVIZ Kft. az Szvtv. 31.§. (3) bekezdése alapján felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 3 munkanapig őrzi a képfelvételeket a rendszer szerverein. A rendszer által rögzített képfelvételeket csak az AGRI SZERVIZ Kft. ügyvezetője és az általa meghatalmazott személyek (jogi képviselő, területi műszaki vezető, IT koordinátor, adatvédelmi megbízott), illetve hatósági eljárás esetén az illetékes hatóság munkatársai ismerhetik meg.

A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, a felvételek felhasználásának lehetséges céljai:

 • A felvételek visszanézésére kizárólag a AGRI SZERVIZ Kft. ügyvezetője és az általa meghatalmazott személyek (jogi képviselő, területi műszaki vezető, IT koordinátor, adatvédelmi megbízott) jogosultak, indokolt esetben és dokumentált módon.
 • A felvételek felhasználásának célja az AGRI SZERVIZ Kft. telephelyein tárolt értékek és adatok védelme (vagyonvédelem).

Indokolt esetben Ön kérheti, hogy az Önről készült felvételt ne töröljük. Ön jogosult továbbá az adatvédelmi megbízotthoz fordulni, amennyiben a biztonsági megfigyelőrendszer működése álláspontja szerint az emberi méltóságát sérti.

A rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok a beléptető rendszerre is értelemszerűen irányadók, mivel ebben az esetben a belépési és mozgásadatok is személyes adatnak minősülnek, amelyet az AGRI SZERVIZ Kft. az Ön távozását követő 24 óráig őriz meg.

Az őrzésbiztonsági célú adatkezelésekről az AGRI SZERVIZ Kft. telephelyeinek belépési pontjain részletes tájékoztató érhető el az Önök számára.

 1. Az AGRI SZERVIZ Kft. honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés

Az AGRI SZERVIZ Kft. honlapja (www.agriszerviz.hu) egyes szolgáltatások használata esetén – azok használata minőségének növelése, illetve a felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában nem képes a felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

 1. Az AGRI SZERVIZ Kft. honlapjain történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az AGRI SZERVIZ Kft. honlapján a látogatóknak lehetősége van hírlevelekre feliratkozni (illetve leiratkozni).

Az AGRI SZERVIZ Kft. a hírlevélre feliratkozók hozzájárulása alapján, hírlevél-küldés céljából kezeli a feliratkozók által megadott e-mail címet.

Kérjük, hogy feliratkozás előtt jelen Tájékoztatót figyelmesen olvassák el, és hozzájárulásukat ezt követően, a jelölőnégyzet bejelölésével adják meg.

Feliratkozását az alábbi linkre kattintással, bármikor meg tudja szüntetni, ezt követően az AGRI SZERVIZ Kft. a hírlevélküldést beszünteti, megadott e-mail címét pedig törli:

http://www.agriszerviz.hu/unsubscribe

 1. Álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az AGRI SZERVIZ Kft. az álláshirdetésre jelentkezők hozzájárulása alapján a hozzá közvetlenül, vagy a megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat ellátó munkaerő közvetítő partneren keresztül beérkezett önéletrajzokban és csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencia és egyéb dokumentumok) szereplő személyes adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából az AGRI SZERVIZ Kft. minden álláshirdetésében megadja jelen Tájékoztató elektronikus elérési útját.

Kérjük, hogy amennyiben Ön az AGRI SZERVIZ Kft. által meghirdetett állásra kíván jelentkezni, csak a pozíció betöltése kapcsán releváns személyes adatait adja meg (pl. iskolai végzettség, munkatapasztalatok) és kerülje a pozícióra való alkalmasság előzetes megítéléséhez nem feltétlenül szükséges adatok megadását (pl. életkor, lakcím, vallás).

Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok eredményéről.

Az AGRI SZERVIZ Kft. a fenti személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltéséig kezeli, a pozíció betöltéséről született döntést követően az adatokat haladéktalanul törli. Amennyiben a kiválasztási folyamat során felmerül olyan ok (pl. lehetséges későbbi együttműködés lehetősége), amely miatt indokolt lehet a további adatkezelés, az érintettet erről az AGRI SZERVIZ Kft. tájékoztatja és a további, meghatározott idejű adatkezeléshez hozzájárulását kéri.

 1. Üzletfejlesztési célú adatkezelések

Az AGRI SZERVIZ Kft. üzletfejlesztési tevékenysége során potenciális üzleti partnerei adatait is kezeli, későbbi kapcsolatfelvétel céljából, névjegykártya átadásával vagy más hasonló módon kifejezett hozzájárulás alapján. Ezekben az esetekben az AGRI SZERVIZ Kft. az érintettekkel történő első kapcsolatfelvétel során jelen Tájékoztató megküldésével írásban is tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés részleteiről. Amennyiben üzleti együttműködés nem jön létre, az AGRI SZERVIZ Kft. az adatok további kezeléséhez hozzájárulást kér Öntől. Ezt követően Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy az alábbi elérhetőségen kérje adatai haladéktalan törlését:

Szabó Kitti adatvédelmi megbízott

Telefonszám: 20/433 0817

E-mail cím: szabo.kitti@agriszerviz.hu

Iroda: 2942 Nagyigmánd, Belterület 1089/16 hrsz.

Amennyiben Ön külön nyilatkozat formájában ehhez előzetesen hozzájárult, az AGRI SZERVIZ Kft. – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján – megkeresheti Önt közvetlen üzletszerzés célját szolgáló ajánlataival, hírleveleivel, termékismertetéseivel. A megkeresés az Ön hozzájáruló nyilatkozatának megfelelően történhet postai levél útján, telefonon (sms-ben), vagy e-mail üzenet formájában. Abban az esetben, ha Ön a megkeresésekhez hozzájárulását adta, de a későbbiekben mégsem szeretne több ajánlatot, hírlevelet, termékismertetést kapni az AGRI SZERVIZ Kft.-től, a hozzájáruló nyilatkozatot Ön bármikor, korlátozás és indoklási kötelezettség nélkül, ingyenesen visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

info@agriszerviz.hu

kitti.szabo@agriszerviz.hu

Közvetlen üzletszerzési célból az AGRI SZERVIZ Kft. az Ön által megadott elérhetőségi adatokat kezeli (név, cím, telefonszám, e-mail cím), a hozzájárulás visszavonásáig.

 1. Az AGRI SZERVIZ Kft. mint munkáltató adatkezelései

Az AGRI SZERVIZ Kft. mint munkáltató kezeli a munkavállalók (és egyéb jogviszony alapján munkát végző munkatársak), valamint adott esetben a hozzátartozóik személyes adatait. A munkáltatói adatkezelésekről az érintettek külön, részletes tájékoztatást kapnak.

 1. További adatkezelések

Az AGRI SZERVIZ Kft. esetenként további adatkezelést is végez, pl. nyereményjátékok vagy rendezvények szervezése esetén. Ezekben az esetekben az adatok kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapvető szabályok betartásával történik azzal a kiegészítéssel, hogy az érintettek külön, eseti tájékoztatást kapnak az adott adatkezelés részleteiről.

Kik ismerhetik meg az AGRI SZERVIZ Kft. által kezelt személyes adatokat?

Az AGRI SZERVIZ Kft. valamennyi munkatársának titoktartási kötelezettsége van. Az AGRI SZERVIZ Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy belső szabályozás és informatikai jogosultságkezelés révén biztosítsa, hogy az általa kezelt adatokat csak azon munkatársai ismerjék meg, akiknek munkaköréhez az adott személyes adat kapcsolódik, például az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait a HR terület, valamint a pozíciót meghirdető szakterület munkatársai és vezetői ismerhetik meg.

Kiknek továbbíthatja az AGRI SZERVIZ Kft. a személyes adatokat?

Adattovábbításra alapvetően jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor, jellemzően hatósági megkeresés megválaszolása vagy adatszolgáltatás a közigazgatási, illetve nyomozó hatóságoknak (pl. EKÁER adatszolgáltatások, rendőrhatósági megkeresések).

Az AGRI SZERVIZ Kft. a hatékonyabb munkaszervezés érdekében bizonyos tevékenységeket más szolgáltató igénybevételével végez (kiszervezés).  Az AGRI SZERVIZ Kft. ezen tevékenységet végző partnereinek is továbbíthatja a kiszervezés tárgyához kapcsolódó személyes adatokat. Az AGRI SZERVIZ Kft. az alábbi esetekben vesz igénybe további szolgáltatót:

 • Informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése: Agrotec Magyarország Kft., AGROFERT a.s, AGROTEC a.s., HOR-SAP Kft.
 • Őrzésvédelem: Salvaguardia Holding Zrt., Genius-Partner Kft.
 • Munkavédelem: IKR Agrár Kft.
 • Bérszámfejtés: IKR Agrár Kft.
 • Fogyasztóvédelmi szolgáltatás: IKR Agrár Kft.
 • Számviteli Szolgáltatás: Agrotec Magyarország Kft.
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás: Medicina Bajmegelőző Kft., AIMED Global Kft.
 • Biztosítások: Groupama Biztosító Zrt., KS Consulting Biztosítási Alkusz Kft., CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

Bizonyos esetekben az AGRI SZERVIZ Kft. a vele együttműködő európai közösségi jogásznak és ügyvédeknek (JUDr. Vojtech Agner, dr. Bereczk Tibor, dr. Friss Katalin, dr. Vicsik Anita) is továbbíthat személyes adatokat, például egy szerződés előkészítése körében, vagy egy esetleges jogvita során. Ebben az esetben az ügyvédi iroda a vonatkozó jogszabályoknak (különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) megfelelően köteles az átadott adatokat kezelni.

Egyéb, jogszabályban nem szabályozott esetekben, amikor harmadik személy részére történő adattovábbítás szükségessége merül fel, a továbbításra az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről való előzetes tájékoztatást követően kerül sor.

Adatbiztonság az AGRI SZERVIZ Kft.-nél

Az AGRI SZERVIZ Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatok kockázatarányos védettsége biztosított legyen, azaz ne következzen be az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens). Az AGRI SZERVIZ Kft. rendelkezik azokkal, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközökkel, amelyek az adatvédelmi incidensek bekövetkezésének esélyét kockázatarányosan csökkentik (vírusvédelem, informatikai határvédelem, jogosultságkezelés, operációs rendszer rendszeres frissítése stb.).

Amennyiben mindezek ellenére mégis adatvédelmi incidens következik be, az AGRI SZERVIZ Kft. rendelkezik belső adatvédelmi szabályozással, amely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletszabályok körében meghatározza az incidensek kivizsgálásának, az adatvédelmi megbízott bevonásának, az érintettek és a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósága (Hatóság) értesítésének, valamint az incidensek dokumentálásának, késedelem nélküli kezelésének módját is.

Az AGRI SZERVIZ Kft. a kiszervezett tevékenységek körében olyan partnerekkel működik együtt, akik a birtokukba jutott személyes adatok biztonságát szerződésben garantálják. A kiszervezett tevékenységet végző partnerek kiválasztásakor szempont, hogy az adatok biztonságát tekintve a partner megfelelő garanciákat nyújtson.

Az AGRI SZERVIZ Kft. a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat is szigorú fizikai biztonsági feltételek betartása mellett kezeli (ehhez kapcsolódóan lásd még az Őrzésbiztonsági célú adatkezelések c. pontot). A papír alapú dokumentumok megsemmisítése helyreállíthatatlan módon történik.

Az AGRI SZERVIZ Kft. munkatársai adatvédelmi tudatosságát adatvédelmi oktatás révén biztosítja, ezzel is elősegítve az – informatikai vagy nem informatikai jellegű – adatvédelmi incidensek megelőzését és megfelelő kezelését.

Mit tehet, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

Az AGRI SZERVIZ Kft. adatvédelmi megbízottat jelölt ki: Szabó Kitti.

Önnek – a Tájékoztatóban részletezettek szerint – joga van az AGRI SZERVIZ Kft.-től kérni, hogy az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerhesse, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérje.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban az AGRI SZERVIZ Kft. részéről sérelem érte, Ön panaszt tehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefonszám: 20/433 0817

E-mail cím: szabo.kitti@agriszerviz.hu

Iroda: 2942 Nagyigmánd, Belterület 1089/16 hrsz.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az Önnek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként tegyen az AGRI SZERVIZ Kft.-nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Jelen adatkezelési tájékoztatót – honlapunkon kívül – megtekintheti bármely telephelyünk őrszolgálatán, vagy kérheti területi képviselőinktől, hogy a tájékoztatót papír alapon bocsássa az Ön rendelkezésére.

 

AGRI CS Magyarország Kft. I Székhely: 2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a; Levelezési cím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1. I Adószám: 25915200‐2‐11